Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

2Bsport.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.2bsport.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez Bogusława Bednarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „2BS Bogusław Bednarek” z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Rynek 3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP: 627-000-03-32 oraz numerze Regon: 003479180 (zwanego dalej Sprzedawcą).

 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny.

  Adres sklepu stacjonarnego: 2Bsport Bogusław Bednarek ul. Rynek 3, 41-500 Chorzów

  Adres korespondencyjny: 2Bsport Bogusław Bednarek ul. Rynek 3, 41-500 Chorzów

  Adres do zwrotu towaru: 2Bsport Bogusław Bednarek ul. Rynek 3, 41-500 Chorzów

  Telefon Kontaktowy: 32-241-53-10

  Adres email: sklep@2bsport.pl

  Konto bankowe:

   

  2BS Bogusław Bednarek

  ul. Rynek 3

  41-500 Chorzów

   

  Bank Millenium

   

  47-1160-2202-0000-0001-9971-5101

  SWIFT CODE: BIGBPLPW

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 4. Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta ze stosowania zawartych w nich zasad.

 5. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej w dniu składania zamówienia formie i treści.

 6. Umowę uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 7. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

 8. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

PREZENTACJA PRODUKTÓW

 1. Sklep internetowy dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane i informacje dotyczące towarów były wolne od uchybień i błędów.

 2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy towar jest uszkodzony Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

 3. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

 5. Tabelki rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

 6. Towar w postaci rowerów prezentowane są na fotografiach, jako skręcone. W rzeczywistości Klient otrzymuje produkt fabrycznie zapakowany w kartonie, z oddzielonymi częściami: kierownicą, siodełkiem, przednim i tylnim kołem, ramą i pedałami. Obowiązek skręcenia roweru leży po stronie klienta. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanych serwisów rowerowych.

 7. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 8. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

   

   

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

  1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na towary niezbędny jest:

   1. dostęp do Internetu,

   2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0,

   3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript,

   4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 4

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z braku możliwości dostępu do Sklepu Internetowego, wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, siły wyższej, przyczyn leżących po stronie service providerów (dostawców Internetu), awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta, niewłaściwego korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta lub niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego wiadomości elektronicznych jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.

 

§ 5

REJESTRACJA KLIENTÓW

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego.

 2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej  z pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające zgodę prawnych opiekunów) oraz osoby prawne (dalej zwani Klientami).

 3. Rejestracja polega na podaniu danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  o ochronie danych osobowych.

§ 6

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu (towaru).

 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego.

 4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 5. W zamówieniu Klient dokonuje:

  1. wyboru zamawianych towarów,

  2. wyboru formy płatności,

  3. wskazania adresu dostawy, na który zostanie przesłany zamówiony towar,

  4. opcjonalnie wskazania danych niezbędnych do wystawiona faktury VAT.

 6. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 11:00-18:00.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane, gdy:

 1. transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym PayU (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub

 2. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

 3. przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta od kuriera lub

 4. zamówiony towar nie zostanie odebrany osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 1. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 2. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę (przyjęcie oferty). Umowę uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 3. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa Sklepu internetowego. W przypadku chęci dokonania zakupu hurtowego prosimy o kontakt z obsługą Sklepu internetowego pod adresem mailowym sklep@2bsport.pl lub telefonicznie 32-241-53-10.

   

 § 7

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy lub jego dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów magazynowych.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu internetowego, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwości autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 6. Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmy kurierskie w celu doręczenia przesyłki.

§ 8

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze Sprzedawcą.

 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (dostarczenia towaru), za wyjątkiem produktów wymienionych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), w szczególności produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi integralny załącznik do regulaminu. Załączniki do pobrania regulaminu ze strony internetowej Sklepu internetowego.

 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej na wzorze dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego lub oświadczenia w formie pisemnej z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia, oraz danymi niezbędnymi do dokonania zwrotu uiszczonej ceny (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, oraz numer konta i nazwa banku, na jaki ma zostać dokonany zwrot).

 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru widniejącej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT). Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie.

 6. Koszt odesłania towaru od klienta do Sprzedawcy pokrywa Klient.

 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata lub za pobraniem.

 8. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

   

§ 9

WYMIANA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 

 1. Klientom Sklepu internetowego przysługuje prawo wymiany towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego w formie wysyłkowej, na inny rozmiar lub model w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru.

 2. Koszty przesyłki towaru wymienianego w obie strony pokrywa Klient.

 3. Koszt wysyłki towaru na terenie Polski jest zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem Sklepu internetowego.

 4. W przypadku wymian realizowanych za granicę, koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.

 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata lub przesyłek wysłanych za pobraniem.

 6. Towar odesłany celem dokonania wymiany nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, niezniszczone opakowanie, oraz metki, w przeciwnym wypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

 7. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez Sklep internetowy

 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy wymiany towaru ze względu na braki magazynowe w zakresie poszczególnych rozmiarów, kolorów, modeli, na magazynie Sprzedawcy lub jego dostawców.

   

§ 10

GWARANCJA I REKLAMACJE ZAMÓWIONEGO TOWARU

 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym można reklamować z tytułu niezgodności towaru z umową.

 2. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (paragon, faktura VAT, potwierdzenie dokonania płatności).

 4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru (wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej Sklepu internetowego) lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia w Sklepie internetowym, a także deklarację żądań w przypadku uznania reklamacji (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).

 5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 6. Reklamowany towar należy wysłać na adres Sprzedawcy tj. Sklep Sportowy 2Bsport ul. Rynek 3, 41-500 Chorzów. Towar powinien być należycie spakowany i wysłany na koszt reklamującego Klienta przesyłką kurierską.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki przez Sprzedawcę, a Klient zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej drogą mailową bądź telefoniczną.

   

  § 11

  WYSYŁKI

   

 1. Koszty wysyłki zakupionego towaru pokrywa Klient, chyba, że zakupiony produkt jest objęty czasową promocją „Wysyłka Gratis”.

 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski, wybranych państw Unii Europejskiej, oraz wybranych państw spoza Unii Europejskiej. Szczegółowa lista państw, o których mowa w zd. 1 znajduje się poniżej Regulaminu.

 3. Zamówienia do państw innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innej firmy transportowej wybranej przez Sprzedawcę. Przesyłki wysyłane na terenie Polski są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca ma w danej chwili podpisaną umowę o współpracy.

 

 1. W przypadku wysyłki do państw spoza Unii Europejskiej mogą zostać doliczone dodatkowo koszty dostawy (np. koszty obsługi celnej), właściwe dla państwa dostawy.

 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zamówionego towaru została zrealizowana w jak najkrótszym czasie, z zastrzeżeniem, iż maksymalny czas realizacji wysyłki nie przekroczy 14 dni.

 3. Przesyłki są dostarczane jedynie w dni robocze, lub w soboty na specjalne życzenie Klienta, po uiszczeniu przez Klienta opłaty dodatkowej zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem firmy kurierskiej, za której pośrednictwem jest realizowana wysyłka.

 4. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody, po czym niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zlokalizowanym przy ulicy Rynek 3, 41-500 Chorzów w godzinach pracy sklepu, oraz dokonania płatności przy odbiorze, po wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu internetowego.

 6. W przypadku odbioru towaru w sklepie stacjonarnym 2Bsport, po wcześniejszym dokonaniu płatności za zamówiony towar za pośrednictwem Sklepu internetowego, niezbędnym warunkiem odbioru osobistego towaru jest okazanie dowodu tożsamości oraz podania numeru zamówienia i formy płatności dokonanej w Sklepie internetowy.

 7. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych przesyłek.

 8. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu nabywania towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

§ 12

PŁATNOŚCI

 1. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 2. Standardowo do każdej przesyłki dołączony jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Chęć wystawienia faktury VAT należy zgłosić przy składaniu zamówienia, wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 3. Każdorazowo dokument potwierdzający dokonanie zakupu jest umieszczany wewnątrz przesyłki z towarem. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić czy dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) jest dołączony do przesyłki.

 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

 1. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) – należność pobiera kurier w imieniu Sprzedawcy,

 2. Kartą kredytową – należność pobierana za pośrednictwem serwisu
  PayU,

 3. Przelewem bankowym – należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU,

 4. Bezpośrednim przelewem bankowy na numer rachunku bankowego Sprzedawcy podany na stronach Sklepu internetowego.

 5. Przy odbiorze osobistym, gotówką lub kartą kredytową/płatniczą w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane bez uprzedniego informowania Klienta.

 2. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Klienta, po konsultacji z obsługą Sklepu internetowego.

§ 13

BONY PODARUNKOWE

Szczegółowy regulamin promocji Bony podarunkowe dostępny pod adresem www.2bposrt.pl/bonpodarunkowy

 

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji.

 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę obejmują: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Klienta (adres dostawy).

 5. Każdy Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 6. Sposób, cel oraz inne istotne elementy związane z przetwarzaniem danych osobowych określa polityka prywatności, znajdująca się na stronie internetowej.

 
 
Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danyh osobowych (RODO). Ich głównym celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
 
Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas bardzo ważna dlatego udostępniamy informację na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w firmie 2BS Bogusław Bednarek.
 
7.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma 2BS Bogusław Bednarek z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 3 zwana dalej firmą. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez firmę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych firmy (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes firmy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 
8.     W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 
9. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług firmy będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 
10. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług firmy w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z ich korzystania.

 

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.

 2. Promocji i rabatów w Sklepie internetowym nie można łączyć.

 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu internetowego w ciągu dnia

 2. Wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu internetowego

 3. Wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu internetowego

 4. Przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów jest prawo polskie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych(konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.)

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego, tj. od dnia 19.02.2014 roku.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 7. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

   


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie